Wie zijn wij

Ons website adres is: https://adviesnetwerk.nl.

Dit Privacybeleid (“Beleid”) wordt gebruikt door Adviesnetwerk.nl B.V. (hierna: “Adviesnetwerk.nl” of “Wij”). Adviesnetwerk.nl is statutair gevestigd te Laren, kantoorhoudende te (3012CA) Rotterdam aan Aert van Nesstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer x. Adviesnetwerk.nl is bereikbaar via info@adviesnetwerk.nl.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende duidingen, afkortingen en definities gebruikt, wanneer geschreven met een beginhoofdletter.

Adviesnetwerk.nl : de besloten vennootschap Adviesnetwerk.nl BV, bereikbaar via e-mail (info@adviesnetwerk.nl).

Website : De door Adviesnetwerk.nl gefaciliteerde Websites, hieronder valt bijvoorbeeld ook het Dashboard

Dashboard : De door Adviesnetwerk.nl gefaciliteerde gebruikerspanel, hieronder vallen de menu’s om advertentiecampagnes uit zetten en het facturen menu bijvoorbeeld.

Gebruiker : de (rechts)persoon die zich heeft aangemeld op Adviesnetwerk.nl.

Gebruikersnaam : het e-mailadres en wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot het Dashboard.

Overeenkomst : de Overeenkomst (incl. deze Algemene Voorwaarden) tussen de Gebruiker en Adviesnetwerk.nl.

Profielpagina : de onderdelen van de pagina die de Gebruiker zelf kan beheren, bestaande uit de onderdelen: algemene gegevens (info, contact en locatie), sectoren, tarieven en reviews.

Geverifieerd-stempel : de controledienst van Adviesnetwerk.nl waarbij de getoonde gegevens van het bedrijf van de Gebruiker op de Profielpagina wordt gecontroleerd op actualiteit en correctheid. Eventueel wordt het ‘gecheckt door Adviesnetwerk.nl’-stempel geactiveerd op de Profielpagina op de Website.

Advertentiecampagnes : de term voor het plaatsen van advertenties op Adviesnetwerk.nl die bijdragen aan meer zichtbaarheid.

Dienstverlening : de functionaliteiten waarvan de Gebruiker binnen de afgenomen betaalde dienst (Geverifieerd-stempel of Advertentiecampagnes) gebruik van kan maken.

Review : een op de Website gepubliceerde recensie over de Dienstverlening van een Gebruiker. Ook wel klantreviews, beoordelingen of klantbeoordelingen genoemd.

User-generated content : de inhoudelijke bijdragen van Gebruikers aan het Dashboard, de Profielpagina en de Website.

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. De algemene bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Adviesnetwerk.nl en de Gebruiker.

2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Gebruiker of van derden wordt door Adviesnetwerk.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Adviesnetwerk.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

4. Indien de Gebruiker de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Adviesnetwerk.nl verschuldigd is tot vergoeding van schade of kosten. Het reeds betaalde abonnementsgeld zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 3 Betaalde diensten

Adviesnetwerk.nl biedt Gebruikers Betaalde diensten, namelijk een Profielpagina en Dashboard. Voor deze Betaalde diensten gelden de volgende voorwaarden:

1. De Gebruiker kan Adviesnetwerk.nl altijd verzoeken om de vermelding van elk onderdeel van de betaalde dienst tijdelijk of permanent te verwijderen. De Gebruiker blijft de periodieke vergoeding verschuldigd over de overeengekomen periode van de afgenomen betaalde dienst.

2. Adviesnetwerk.nl zal zich inspannen om de Dienstverlening met zorg uit te voeren, maar staat niet in voor het bereiken van het door de Gebruiker beoogde resultaat. De Dienstverlening door Adviesnetwerk.nl richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Gebruiker en niet tot de bij de Gebruiker betrokken derden.

3. Indien de Gebruiker constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Adviesnetwerk.nl in de uitvoering van de Dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit direct, maar uiterlijk binnen dertig dagen aan Adviesnetwerk.nl schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken (zie ook ‘Aansprakelijkheid’).

4. Alle genoemde prijzen met betrekking tot de Betaalde diensten zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

5. Adviesnetwerk.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven van de (te leveren) diensten aan te passen.

6. Betalingen vinden plaats via PayPal. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen; dan zal de dienstverlener binnen dertig dagen na de factuurdatum het factuurbedrag betalen. Levering van Betaalde diensten door Adviesnetwerk.nl vindt plaats nadat betaling door de Gebruiker heeft plaatsgevonden.

7. Alle Overeenkomsten met betrekking tot de Betaalde diensten van Adviesnetwerk.nl worden aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders overeen gekomen.

8. Voor toekomstige Betaalde diensten die momenteel in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn, kunnen eigen (aangepaste) voorwaarden gelden.

9. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt geen restitutie van betaling plaats.

Artikel 4 Geverifieerd-stempel

1. De gegevens die Adviesnetwerk.nl controleert zijn de tariefgegevens, keurmerken, contactmogelijkheden en verwijzingen naar externe Websites en social media. Indien van toepassing op het bedrijf van de Gebruiker controleert Adviesnetwerk.nl ook Dienstverleningsdocumenten en dienstenwijzers.

2. Nadat de controle heeft plaatsgevonden en de getoonde gegevens van het bedrijf van de Gebruiker zijn goedgekeurd, wordt het ‘geverifieerd door Adviesnetwerk.nl’-stempel geactiveerd bij de Gebruiker in het zoekresultaat en op de Profielpagina op de Website.

3. Het ‘geverifieerd door Adviesnetwerk.nl’-stempel kan vervallen als onderdeel van de Dienstverlening als uit de controle door Adviesnetwerk.nl blijkt dat een wijziging op de Profielpagina onjuist is en de Gebruiker deze weigert aan te passen.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

1. Door akkoord te gaan met de Overeenkomst, verschaft de Gebruiker Adviesnetwerk.nl gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de User-generated content.

2. De intellectuele eigendomsrechten van het merk Adviesnetwerk.nl, de Website en de Betaalde diensten berusten bij Adviesnetwerk.nl respectievelijk haar licentiegevers.

3. De Gebruiker verkrijgt voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van het Dashboard en (bij afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6 Totstandkoming

1. Door het aanvinken van de ‘Ik Ga Akkoord’-box en te klikken op de button ‘aanmelden’ bij het registratieproces van Adviesnetwerk.nl gaat de Gebruiker akkoord met de Overeenkomst.

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Adviesnetwerk.nl de aanmelding van de Gebruiker heeft ontvangen en goedgekeurd.

3. Bij aantoonbaar onjuist gebruik of misbruik van het Dashboard, Profielpagina en/of de mogelijkheid om Reviews te verzamelen door de Gebruiker, behoudt Adviesnetwerk.nl zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de Gebruiker (tijdelijk) toegang tot het Adviesnetwerk.nl te weigeren. In dat geval zullen wijzigingen aangebracht door de Gebruiker op de Profielpagina van het bedrijf ongedaan worden gemaakt.

Artikel 7 Rechten en plichten van Adviesnetwerk.nl

1. Adviesnetwerk.nl spant zich in om de Dienstverlening zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc. Adviesnetwerk.nl garandeert geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid.

2. Adviesnetwerk.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen op de Website en de Dienstverlening. Adviesnetwerk.nl zal zich inspannen om wijzigingen van de kernfuncties van de Website en de Dienstverlening vooraf te melden met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

3. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een wijziging op de Website of de Dienstverlening zoals genoemd in het voorgaande lid, is de Gebruiker gerechtigd om binnen dertig werkdagen na de kennisneming daarvan de Overeenkomst op te zeggen.

4. Adviesnetwerk.nl kan de Website en de Dienstverlening uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.

5. Adviesnetwerk.nl heeft het recht om alle User-generated content te laten controleren en scoren.

6. Adviesnetwerk.nl is gerechtigd om de User-generated content van de Gebruiker te delen met partners. Hierdoor wordt (een deel van) de User-generated content of de volledige Profielpagina van de Gebruiker zichtbaar op andere Websites.

7. Adviesnetwerk.nl heeft het recht om nieuwe aanmeldingen van dienstverleners automatisch op de nieuwsbrief aan te melden. Indien gewenst kunnen Gebruikers zich hiervoor weer uitschrijven, inachtnemende dat Adviesnetwerk.nl de nieuwsbrief gebruikt om belangrijke wijzigingen op de Website, de Betaalde diensten en/of de Dienstverlening aan Gebruikers te melden.

Artikel 8 Rechten en plichten Gebruiker

1. De Overeenkomst verschaft de Gebruiker het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht voor gebruikmaking van de Website en (bij afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening.

2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Website en (bij afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening.

3. De Gebruiker heeft het recht om per door een (potentiële) klant gegeven Review binnen 6 maanden één reactie te geven, waarmee het principe van hoor- en wederhoor wordt toegepast.

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de Gebruikersnaam.

5. De Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website, de mogelijkheid om Reviews te verzamelen en (bij afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Adviesnetwerk.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker. De Gebruiker zal:

a. geen gegevens plaatsen op de Profielpagina die gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. geen gegevens verspreiden of gebruiken die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden.

c. niet op een zodanige wijze gebruik maken van de Website en (bij afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening dat de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere Gebruikers van de Website en de Dienstverlening kan worden toegebracht.

d. geen frauduleus gebruik maken van de mogelijkheid om Reviews te verzamelen.

e. mensen niet aanzetten tot het frauduleus plaatsen van een Review.

f. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Website en/of de Dienstverlening aan derden. De Gebruiker zal de Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden.

g. alle aanwijzingen opvolgen die Adviesnetwerk.nl geeft in verband met gebruik van het de Website en/of de Dienstverlening.

6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, behoudt Adviesnetwerk.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens de Gebruiker op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Gebruiker handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 8.6, zonder dat Adviesnetwerk.nl tot enige schadevergoeding is gehouden. Ook reeds betaalde abonnementsgelden zullen in dat geval niet worden gerestitueerd.

7. De Gebruiker kan Adviesnetwerk.nl niet verzoeken gegevens van de Profielpagina uit zoekmachines te verwijderen omdat Adviesnetwerk.nl geen directe invloed kan uitoefenen op zoekmachines.

Artikel 9 Privacy en verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden door Adviesnetwerk.nl verwerkt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

2. Adviesnetwerk.nl is aan te merken als Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gebruiker betreffende, dan wel door of namens Gebruiker verstrekte persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform het bepaalde in het Adviesnetwerk.nl Privacybeleid .

3. Via de Website kan Gebruiker toegang verkrijgen tot persoonsgegevens met betrekking tot (potentiële) klanten. Gebruiker is aan te merken zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor alle door of namens Gebruiker uitgevoerde verwerkingshandelingen (als bedoeld in de AVG) ten aanzien van deze persoonsgegevens. Gebruiker zal deze gegevens enkel verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Gebruiker vrijwaart Adviesnetwerk.nl voor alle schade en/of aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiend uit de verwerking door Gebruiker van Persoonsgegevens die aan Gebruiker beschikbaar zijn gesteld via de Website dan wel enige andere tekortkoming van Gebruiker in de nakoming van dit artikel 9 dan wel in de nakoming van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd.

2. De Overeenkomst kan door elke partij met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:

a. één van de partijen surséance (uitstel) van betaling aanvraagt.

b. één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld.

c. fraude door (werknemers van) één van de partijen gepleegd wordt.

d. in geval van een toerekenbare tekortkoming van één van de partijen van enige verplichting uit de Overeenkomst, welke verplichting door de desbetreffende partij niet is nagekomen binnen redelijke termijn na verzending van de andere partij van een schriftelijke mededeling waarin de tekortkoming wordt aangeduid en nakoming wordt verlangd.

3. Adviesnetwerk.nl kan tevens de Overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Gebruiker of iemand namens de Gebruiker zich op dreigende, intimiderende en/of andere disproportionele wijze verzet of bezwaar maakt tegen een geplaatste Review of Reviews, jegens Adviesnetwerk.nl en/of de Reviewgever en/of een andere derde. Gelijke bevoegdheid komt Adviesnetwerk.nl ook toe in geval de Gebruiker of iemand anders namens de dienstverlener onterecht dreigt met het nemen van rechtsmaatregelen of rechtsmaatregelen treft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien Adviesnetwerk.nl als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe schade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade (zoals gemiste omzet en/of winst) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Gebruiker zal Adviesnetwerk.nl en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden inzake aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruik van de Website en (in geval van afname van Betaalde diensten) de Dienstverlening.

3. Adviesnetwerk.nl is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Adviesnetwerk.nl en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

4. Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst per e-mail te beëindigen, zonder dat Adviesnetwerk.nl tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Ook reeds betaalde abonnementsgelden zullen dan niet worden gerestitueerd.

Artikel 12 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen tussen de partijen in overleg worden opgelost. Als er door de partijen onderling geen oplossing gevonden wordt, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

3. Indien één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen die de strekking van de oorspronkelijke bepaling het dichtst nadert.

4. Indien de Overeenkomst eindigt, lopen tijdens de Overeenkomst ontstane verplichtingen alsmede bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard continueren door, totdat aan deze door nakoming daarvan is voldaan.